Spartathlon - pravidla

Pokusil jsem se o kostrbatý překlad značně kostrbaté angličtiny v pravidlech Spartathlonu. Originál je vždy vedle překladu a nebo také dostupný zde.

RACE RULES

Pravidla závodu

CLAUSE 1

Článek 1

ΤΗΕ APPLICATION FORMS FOR PARTICIPATION ΙΝ ΤΗΕ RACE MUST REACH ΤΗΕ SPARTATHLON ASSOCIATION ΒΥ ΤΗΕ 31 ST MAY EACH YEAR. ΤΗΕ OFFICIAL LANGUAGE OF ΤΗΕ RACE IS GREEK. AN ATHLETE CAN COMPETE ONLY IF ACCEPTED ΒΥ ΤΗΕ ORGANISING COMMITTEE OF SPARTATHLON.

Přihlášky pro závodu musí být doručeny do 31. května v roce závodu. Oficiální řeč závodu je Řečtina. Běžec může závodit jen pokud je jeho přihláška přijata organizačním výborem Spartathlonu.

CLAUSE 2

Článek 2

ΤΗΕ RUNNERS ARE OBLIGED ΤΟ PROVIDE Α DOCTOR' S CERTIFICATE CONFIRMING ΤΗΑΤ ΤΗΕΥ ARE ΙΝ GOOD PHYSICAL CONDITION AND ABLE ΤΟ ΤΑΚΕ PART ΙΝ THE SPARTATHLON. THIS CERTIFICATE, ΙΝ EITHER GREEK OR ENGLISH, MUST ΒΕ ISSUED ΝΟ EARLIER ΤΗΑΝ 30 DAYS BEFORE ΤΗΕ EVENT.

Běžec musí přinést potvrzení lékaře, že je v dobré fyzické kondici a je schopen se zúčastnit Spartathlonu. Toto potvrzení v Řečtině nebo Angličtině nesmí být starší než 30 dní před startem.

CLAUSE 3

Článek 3

ΤΗΕ RUNNERS ΤΑΚΕ PART ΙΝ ΤΗΕ RACE TOTALLY ΟΝ THEIR OWN RESPONSIBILITY AND MUST BE AWARE THAT MEDICAL ASSISTANCE IS ΝΟΤ AVAILABLE ΑΤ ALL TIMES NOR ΑΤ ALL POINTS OF ΤΗΕ RACE.

Běžec se účastní závodu zcela na svou zodpovědnost je srozuměn s tím, že lékařská pomoc je v některých místech a určitých časech nedostupná.

CLAUSE 4

Článek 4

ΤΗΕ RUNNERS WHO HAVE ΒΕΕΝ ACCEPTED ΤΟ PARTICIPATE MUST PRESENT THEMSELVES FOR REGISTRATION 24 ΤΟ 48 HOURS BEFORE ΤΗΕ RACE ΑΤ ΤΗΕ ΤΙΜΕ AND PLACE STIPULATED ΒΥ ΤΗΕ RACE COMMITTEE.

Běžec, který se zúčastní závodu se musí presentovat nejpozději 24 hodin a nejdříve 48 hodin před závodem, na místě a v čase určeném organizačním výborem.

CLAUSE 5

Článek 5

ΤΗΕ RUNNERS ARE OBLIGED ΤΟ DECLARE ΤΗΕ DETAILS OF THEIR SUPPORTERS AND SUPPORTING VEHICLES DURING REGISTRATION.

Běžec je povinen uvést detaily o svých pomocnících a jejich vozidlech při registraci.

CLAUSE 6

Článek 6

ΤΗΕ RUNNERS AND THEIR ACCREDITED SUPPORTERS ARE OBLIGED ΤΟ ΒΕ PRESENT AT ΤΗΕ INFORMATION MEETING HELD ΟΝ ΤΗΕ THURSDAY BEFORE THE RACE AT A TIME AND PLACE STIPULATED BY THE RACE COMMITTEE.

Běžec a jeho akreditovaný doprovod je povinen se zúčastnit informační schůzky, která bude ve čtvrtek před závodem na místě a v čase určeném organizačním výborem.

CLAUSE 7

Článek 7

ΙΤ IS PROHIBITED FOR ΤΗΕ SUPPORTERS' VEHICLES ΤΟ CARRY POSTERS OR STICKERS OR ILLUMINATED SIGNS ADVERTISING EITHER IDEALS OR PRODUCTS. ΤΗΕΥ ARE, HOWEVER, ALLOWED ΤΟ SHOW COMPANY NAMES AND/OR TRADE MARKS IF THESE ARE Α PERMANENT FEATURE OF THE VEHICLE.

Je zakázáno, aby podpůrné vozidlo mělo na sobě plakáty, samolepky nebo nápisy, které propagují zboží nebo ideály. Nicméně je povoleno mít na autě názvy firem nebo obchodní značky, které jsou trvale součástí vozidla.

CLAUSE 8

Článek 8

ALL DRIVERS, SUPPORTERS, JOURNALISTS, TELEVISION CREWS, MEDICAL TEAMS, REPRESENTATIVES OF Μ.Μ.Ε., EMBASSIES, DIPLOMATIC DELEGATIONS AND OTHER PERSONS OR TEAMS WHO HAVE ΑΝΥ CONNECTION WITH ΤΗΕ RACE MUST REGISTER BEFORE ΤΗΕ START OF ΤΗΕ RACE AND COLLECT THEIR INDIVIDUAL SIGNS AND STICKERS AND THEIR PERSONAL PERMITS SO ΤΗΑΤ THERE WILL ΒΕ ΝΟ PROBLEM OF IDENTITY DURING ΤΗΕ RACE. ALL THOSE LISTED ABOVE WHO DO ΝΟΤ CONFORM TO THIS CLAUSE WILL CONSEQUENTLY ΒΕ EXCLUDED FROM FOLLOWING ΤΗΕ RACE.

Všichni řidiči, pomocníci, novináři, televizní štáby, zdravotní týmy, zástupci MME, ambasády, diplomatické delegace a ostatní osoby nebo skupiny, které mají vazbu na závod se musí registrovat před závodem a získat svoje vlastní nápisy, nálepky a povolení, aby šli snadno identifikovat během závodu. Všichni jmenování, kteří nesplní tento článek budou vyloučeni ze sledování závodu.

CLAUSE 9

Článek 9

ALL INTERESTED PARTIES ΙΝ ΤΗΕ RACE, (RUNNERS, SUPPORTERS, ETC) ,ARE OBLIGED ΤΟ ADVISE ΤΗΕ OFFICE OF ΤΗΕ ASSOCIATION THEIR EXACT CONNECTION WITH ΤΗΕ RACE BECAUSE ΤΗΕ SPARTATHLON ASSOCIATION TAKES ΝΟ RESPONSIBILITY FOR ΑΝΥ INCORRECT INFORMATION, WHICH ΜΑΥ LEAD ΤΟ SAID PARTIES’ EXCLUSION FROM ΤΗΕ RACE.

Všichni účastníci závodu (běžci, podpora, atd.) jsou povinni v kanceláři závodu nahlásit jejich přesné vazby k závodu, protože organizátoři Spartathlonu nemají žádnou zodpovědnost za chybné informace, které mohou vést k vyloučení účastníků ze závodu.

CLAUSE 10

Článek 10

ΤΗΕ RUNNERS MUST PRESENT THEMSELVES ΑΤ ΤΗΕ STARTING ΡΟΙΝΤ OF ΤΗΕ RACE - ΤΗΕ ACROPOLIS - ΑΤ LEAST THIRTY (30) MINUTES BEFORE ΤΗΕ RACE BEGINS. ΝΟΝ - PUNCTUAL ARRIVAL WILL RESULT ΙΝ ΤΗΕ RUNNER'S EXCLUSION FROM ΤΗΕ RACE.

Běžci se musejí prezentovat nejméně 30 minut před startem v místě startu v Acropoli. Za pozdní příchod bude běžec vyloučen ze závodu.

CLAUSE 11

Článek 11

RUNNERS WILL ΒΕ ELIMINATED FROM ΤΗΕ RACE:
Α) FOR VIOLATION OF ΑΝΥ CLAUSE ΙΝ ΤΗΕ RULES

Β) FOR EXCEEDING ΤΗΕ ALLOWED ΤΙΜΕ LIMIT OF ΤΗΕ RACE FOR ARRIVING/ LEAVING ΤΗΕ CHECK/SUPPLY POINTS.
C) ΟΝ ΤΗΕ ADVICE OF ΤΗΕ RACE’S MEDICAL TEAM. 

Běžec bude vyloučen ze závodu:
a) Za porušení libovolného článku pravidel
b) Za překročení povoleného časového limitu pro dosažení nebo opuštění kontrolního stanoviště.
c) Na doporučení oficiálního lékařského týmu 

CLAUSE 12

Článek 12

RUNNERS AND THEIR SUPPORTERS ARE OBLIGED ΤΟ KNOW ΤΗΕ RULES OF ΤΗΕ RACE. ΤΗΕ ACCREDITED VEHICLES OF ΤΗΕ SUPPORTERS MUST BEAR ΤΗΕ DISTINGUISHING SIGNS SUPPLIED ΤΟ ΤΗΕΜ ΒΥ ΤΗΕ ORGANISING COMMITTEE. ΤΗΕΥ MUST ALSO CLEARLY SHOW WHICH ATHLETE ΤΗΕΥ ARE SUPPORTING.

Běžci a jejich doprovod musí znát pravidla závodu. Akreditovaná vozidla doprovodu musí označena nápisy dodanými organizátorem. Vozidlo musí být zřetelně vyznačeno, kterého běžce doprovází.

CLAUSE 13

Článek 13

RUNNERS ΜΑΥ APPROACH ΑΝΥ SPARTATHLON OFFICIAL WHO IS WEARING ΤΗΕ ASSOCIATION'S INSIGNIA AND ADDRESS ΗΙΜ ΟΝ ΑΝΥ SUBJECT PERTAINING ΤΟ ΤΗΕ RACE.

Běžci se mohou libovolného organizátora, který má oficiální označení zeptat na informace, které souvisí se závodem

CLAUSE 14

Článek 14

ΤΗΕ RUNNERS, ON ΤΗΕΙR OWN RESPONSIBILITY, ΜΑΥ USE THEIR PERSONAL ITEMS DURING ΤΗΕ RACE. THESE ITEMS WILL ΒΕ HANDED ΙΝ ΟΝ ΤΗΕ EVE OF THE RACE BETWEEN 14.00 HOURS AND 18.00 HOURS. ΤΗΕ RUNNERS MUST PLACE THEIR ITEMS ΙΝ Α ΒΟΧ CLEARLY MARKED WITH ΤΗΕ NUMBER OF ΤΗΕ CHECK/SUPPLY ΡΟΙΝΤ WHERE ΙΤ IS REQUIRED. ONLY ΤΗΕ ASSOCIATION UNDERTAKES ΤΗΕ TRANSPORT OF ΤΗΕ BOXES ΤΟ ΤΗΕ CORRESPONDING CHECK/SUPPLY POINTS.

Běžci na jejich vlastní zodpovědnost, mohou využít vlastního vybavení během závodu. Toto vybavení musí být odevzdáno v předvečer závodu od 14 - 18 hodin. Musí být uloženo v krabic zřetelně označené číslem kontrolního bodu, kde má být doručena. Pouze označené krabice budou doručeny na odpovídající kontroly.

CLAUSE 15

Článek 15

ΤΗΕ RUNNERS ΜΑΥ WEAR THEIR NATIONAL FLAGS ΟΝ THEIR RUNNING CLOTHES. ALL TYPES OF ADVERTISING OF PRODUCTS OR IDEAS OR ΑΝΥ SLOGANS ARE PROHIBITED EXCEPT THOSE INDICATED ΒΥ ΤΗΕ ORGANISING COMMITTEE.

Běžci mohou mít na oblečení svoji národní vlajku. Veškerá reklama zboží, myšlenek nebo slogany jsou zakázány s výjimkou povolených organizačním výborem.

CLAUSE 16

Článek 16

ΤΗΕ RUNNERS MUST CARRY THEIR RACE PARTICIPATION NUMBER CLEARLY VISIBLE ΒΟΤΗ ΟΝ ΤΗΕ BACK AND FRONT OF THEIR VESTS. ΤΗΕΥ MUST ALSO CARRY THEIR IDENTIFICATION CARD WITH THEIR PHOTOGRAPH WHICH IS ISSUED ΒΥ ΤΗΕ ORGANISING COMMITTEE. ΤΗΕΥ MUST SHOW THIS IF ASKED ΤΟ DO SO.

Běžec musí mít svoje přidělené číslo viditelně připnuté vpředu i vzadu na svém oblečení. Běžec také musí nést svoji identifikační kartu s fotografií vydanou organizátorem a musí ji na požádání ukázat.

CLAUSE 17

Článek 17

ΤΗΕ RACE IS RUN AGAINST ΤΗΕ ONCOMING TRAFFIC FOR SAFETY REASONS. ΤΗΕ ORGANISING COMMITTEE CAN REVERSE THIS, IF ΙΤ DEEMS NECESSARY, ΑΤ CERTAIN POINT ON ΤΗΕ ROUTE.

Závod se běží ve směru proti projíždějící dopravě. Organizátor to může změnit v určitých místech trasy, pokud to bude nezbytné.

CLAUSE 18

Článek 18

RUNNERS WISHING ΤΟ RETIRE FROM ΤΗΕ RACE MUST HAND THEIR NUMBER ΤΟ Α SPARTATHLON OFFICIAL AND SIGN ΤΗΕ APPROPRIATE DECLARATION FORM ΑΤ ΤΗΕ NEAREST CHECK/SUPPLY ΡΟΙΝΤ.

Běžec, který chce odstoupit ze závodu musí přinést svoje číslo organizátorům a podepsat příslušný formulář na nejbližším kontrolním stanovišti.

CLAUSE 19

Článek 19

ΤΗΕ RUNNERS ΜΑΥ RECEIVE HELP ΑΤ ΑΝΥ ΡΟΙΝΤ ΟΝ ΤΗΕ ROUTE FROM RACE OFFICIALS AND FROM ΤΗΕ MEDICAL TEAM, IF THEY DECIDE ΙΤ NECESSARY. ONLY PHYSICAL HELP ΜΑΥ ΒΕ GIVEN. ΑΝΥ MEDICINAL OR PHARMACEUTICAL TREATMENT GIVEN ΤΟ Α RUNNER WILL EXCLUDE ΗΙΜ FROM ΤΗΕ RACE.

Běžci může přijmout pomoc v libovolném místě trasy od organizátorů závodu nebo od lékařského týmu, pokud tito rozhodou, že je to nezbytné. Poskytnuta může být jen fyzická pomoc. Jakákoliv lékařská pomoc nebo podání léků běžci znamenají vyloučení ze závodu.

CLAUSE 20

Článek 20

ΤΗΕ RUNNERS ΜΑΥ RECEIVE HELP FROM THEIR SUPPORTERS ONLY AT THE FOLLOWING CHECK/SUPPLY, INFORMATION POINTS:

Běžec může přijmout pomoc od svého doprovodu je v následujících stanovištích.

CHECK ΡΟΙΝΤ ΝΟ

KILOMETERS

ΝΑΜΕ

22

81

HELLAS CAN

26

93.4

ANCIENT CORINT

29

102.5

ZEVGOLATIO

32

113.1

HALKION "EKO" GAS STATION

35

124

ARCHEA NEMEA

40

140.2

MALANDRENI

43

148.5

LYRKIA

47

159.3

BASE OF MOUNTAIN

52

172

NESTANI

57

186

ZEVGOLATIO ARCADIA

60

195

TEGEA - ALLEA

65

211

SMALL SHOP

68

222.5

HERO'S MONUMENT

72

236.2

VOUTIANI "SHELL" GAS STATION

75

245.3

FINISH AT SPARTA

Číslo kontrolního bodu

KILOMETER

Název

22

81

HELLAS CAN

26

93.4

ANCIENT CORINT

29

102.5

ZEVGOLATIO

32

113.1

HALKION "EKO" GAS STATION

35

124

ARCHEA NEMEA

40

140.2

MALANDRENI

43

148.5

LYRKIA

47

159.3

BASE OF MOUNTAIN

52

172

NESTANI

57

186

ZEVGOLATIO ARCADIA

60

195

TEGEA - ALLEA

65

211

SMALL SHOP

68

222.5

HERO'S MONUMENT

72

236.2

VOUTIANI "SHELL" GAS STATION

75

245.3

FINISH AT SPARTA

CLAUSE 21

 Článek 21

ΤΗΕ ΜΑΙΝ CHECK, SUPPLY, INFORMATION POINTS, RACE STEWARDS STATIONS AND POINTS WHERE MEDICAL HELP IS AVAILABLE ARE LISTED BELOW TOGETHER WITH THEIR DISTANCES FROM ΤΗΕ START OF ΤΗΕ RACE . CHECK ΡΟΙΝΤ ΝR. KILOMETRES FROM START ΝΑΜΕ

Hlavní kontrolní a občerstvovací stanice, kde je dostupná lékařská pomoc jsou vypsány níže spolu se vzdáleností od startu a časem otevření.

CHECK ΡΟΙΝΤ ΝΟ

KILOMETERS

ΝΑΜΕ

Opens/Closes

22

81

HELLAS CAN

11,00 - 16,30

35

124

ARCHEA NEMEA

15,15 - 23,00

43

148.5

LYRKIA

17,45 - 03,00

52

172

NESTANI

21,15 - 07,00

60

195

TEGEA - ALLEA

23,30 - 11,00

68

222.5

HERO'S MONUMENT

04,30 - 15,30

75

245.3

FINISH AT SPARTA

04,45 - 19,00

 

Číslo kontrolního bodu

KILOMETER

ΝΑΜΕ

Začátek/Konec

22

81

HELLAS CAN

11,00 - 16,30

35

124

ARCHEA NEMEA

15,15 - 23,00

43

148.5

LYRKIA

17,45 - 03,00

52

172

NESTANI

21,15 - 07,00

60

195

TEGEA - ALLEA

23,30 - 11,00

68

222.5

HERO'S MONUMENT

04,30 - 15,30

75

245.3

FINISH AT SPARTA

04,45 - 19,00

CLAUSE 22

Článek 22

RUNNERS ΜΑΥ REPORT ΑΝΥ VIOLATION INCURRED ΒΥ ANOTHER RUNNER OR RUNNER'S SUPPORTER. ΤΗΕ ALLEGATION MUST ΒΕ MADE ΙΝ WRITING OR VERBALLY ΤΟ Α RACE STEWARD ΑΤ ΟΝΕ OF ΤΗΕ ΜΑΙΝ CHECK POINTS OR, VERBALLY ONLY, ΑΤ ΤΗΕ NEAREST CHECK/SUPPLY ΡΟΙΝΤ.

Běžci mohou nahlásit porušení pravidel jiným běžcem nebo jeho doprovodem.  Nahlášení musí být v ústní nebo v písemné formě organizátorům na hlavních stanicích nebo v ústní formě na nejbližším kontrolním bodě.

CLAUSE 23

Článek 23

ΤΗΕ RUNNERS ΜΑΥ ΝΟΤ ENTER ΑΝΥ VEHICLE. ΤΗΕ TRANSPORTATION OR PACING OF ΑΝΥ RUNNER ΒΥ HIS SUPPORTERS, SUPPORTERS' VEHICLE OR ANY THIRD PARTY IS STRICTLY FORBIDDEN. ΑΝΥ VIOLATION OF THIS WILL ENTAIL THE IMMEDIATE DISQUALIFICATION OF THE RUNNER.

Běžec nesmí nastoupit do libovolného vozidla. Převoz nebo doprovod (vedení) libovolného běžce jeho doprovodem nebo jinou osobou je přísně zakázán. Porušení má za následek okamžitou diskvalifikaci

CLAUSE 24

Článek 24

RUNNERS WHO USE ILLEGAL SUBSTANCES, (DOPING), ARE ELIMINATED FROM ΤΗΕ RACE.

Běžec, který použije doping bude diskvalifikován ze závodu.

CLAUSE 25

Článek 25

RUNNERS MUST USE ΤΗΕ PREDETERMINED ROUTE. IF, FOR ΑΝΥ REASON, ΤΗΕΥ DEVIATE FROM ΤΗΕ ROUTE ΤΗΕΥ MUST RETURN ΤΟ ΤΗΕ PREVIOUS CHECK ΡΟΙΝΤ BEFORE CONTINUING ΤΗΕ RACE. ΤΗΕΥ CANNOT REJOIN ΤΗΕ RACE ΑΤ ΤΗΕ ΡΟΙΝΤ WHERE ΤΗΕΥ LEFT THE ROUTE. TRANSPORTATION CAN ONLY ΒΕ EFFECTED ΒΥ Α RACE OFFICIAL.

Běžec musí běžet po plánované trase. Jestliže ji z nějakého důvodu opustí, tak se musí vrátit na předchozí kotrolní bod, aby mohl pokračovat v závodě. Běžec se nemůže vrátit na trasu závodu v místě, kde ji opustil. Převoz je možný jen vozidlem organizátorů.

CLAUSE 26

Článek 26

ΤΗΕ RACE TAKES PLACE ΙΝ ΤΗΕ SPIRIT OF "COMPETE WELL". ΙΝ ORDER ΤΟ ΚΕΕΡ ΤΗΕ STANDARD AND ΤΗΕ SPIRIT OF ΤΗΕ RACE, ΤΗΕ RUNNERS MUST AT ALL TIMES SHOW IMPECCABLE BEHAVIOUR, SPORTSMANSHIP AND OBSERVE ΤΗΕ OLYMPIC SPIRIT.

Závod se běží v duch fair play. Aby dodrželi duch závodu musí se běžci vždy chovat slušně a sportovně v duchu olympijské myšlenky.

CLAUSE 27

Článek 27

FOR ΤΗΕ SAFETY AND PROTECTION OF ΤΗΕ RUNNERS, ΤΗΕ SUPPORTING VEHICLES MUST ΒΕ DRIVEN WITH SPECIAL CAUTION AND ΑΤ Α SLOW SPEED ΟΝ ΤΗΕ RACE ROUTE, ESPECIALLY ΟΝ DIRT ROADS.

Kvůli bezpečí a ochraně běžců musí být doprovodné auta řízeny opatrně a pomalu v místech závodní tratě, zvláště na nezpevněných cestách.

CLAUSE 28

Článek 28

SUPPORTING VEHICLES MUST ΒΕ PARKED ΙΝ AREAS AS DIRECTED ΒΥ ΤΗΕ ORGANISERS/RACE STEWARDS.

Podpůrná vozidla musí parkovat v místech určených organizátory.

CLAUSE 29

Článek 29

ΑΝΥ HELP GIVEN ΒΥ ΤΗΕ SUPPORTERS ΤΟ ΤΗΕ RUNNERS MUST ΒΕ OUTSIDE ΤΗΕ SUPPORTING VEHICLE EXCEPT ΙΝ EXTENUATING CIRCUMSTANCES, SUCH AS INJURY OR ADVERSE WEATHER CONDITIONS, AND ΤΗΕΝ ONLY WITH ΤΗΕ PERMISSION OF Α RACE OFFICIAL.

Jakákoliv pomoc doprovodu musí být poskytnuta mimo vozidlo doprovodu s výjimkou okolností jako je zranění nebo nepříznivé počasí a to s povolením organizátora.

CLAUSE 30

Článek 30

VEHICLES CARRYING TELEVISION CREWS, ΡΗΟΤΟ-REPORTERS, CAMERAMEN AND JOURNALISTS MUST FOLLOW ΤΗΕ RACE KEEPING A REASONABLE DISTANCE FROM ΤΗΕ RUNNERS SO ΤΗΑΤ ΤΗΕΥ DO ΝΟΤ HINDER ΤΗΕΜ OR APPEAR ΤΟ ΒΕ ASSISTING ΤΗΕΜ. ΑΝΥ INFRINGEMENT WILL RESULT ΙΝ ΤΗΕ REMOVAL OF ΤΗΕ VEHICLE FROM ΤΗΕ RACE AND ΤΗΕ REVOKING OF THE PASSENGERS' PERMITS.

Vozidla s televizním štábem, fotografy, kameramany a novináři musí sledovat závod z dostatečné vzdálenosti, aby nezavazeli běžcům nebo jejich doprovodu. Porušení pravidle má za následek vyřazení vozidla ze závodu a odejmutí osobních povolení osádky.

CLAUSE 31

Článek 31

ΤΗΕ BREAKING OF ΤΗΕ RULES OF ΤΗΕ RACE ΟΝ ΤΗΕ PART OF ΤΗΕ SUPPORTERS CARRIES ΤΗΕ PENALTY OF ΤΗΕ ELIMINATION OF ΤΗΕ RUNNER WHOM ΤΗΕΥ ARE SUPPORTING.

Porušení pravidel závodu ze strany doprovodu má za následek diskvalifikaci závodníka, kterého doprovázejí.

CLAUSE 32

Článek 32

ΤΗΕ RUNNERS ARE FORBIDDEN ΤΟ CARRY RADIOS, CASSETTE PLAYERS OR RADIO CASSETTE PLAYERS.

Běžci nesmí používat radio nebo přehrávače.

CLAUSE 33

Článek 33

ΤΗΕ RUNNERS ARE OBLIGED ΤΟ LEAVE ΤΗΕ CHECK/SUPPLY POINTS WITHIN ΤΗΕ ΤΙΜΕ LIMITS SPECIFIED; OTHERWISE THEY ARE CONSIDERED OVER ΤΗΕ ΤΙΜΕ LIMIT AND WILL ΒΕ DISQUALIFIED FROM ΤΗΕ RACE. VIOLATION OF THIS RULE,(CLAUSE), EXCLUDES ΤΗΕ RUNNER FROM PARTICIPATING ΙΝ ΤΗΕ ΝΕΧΤ SPARTATHLON RACE.

Běžec musím opustit kontrolní bod v určeném časovém limitu. Pokud tento překročí, tak bude diskvalifikován. Porušení tohoto pravidla vylučuje běžce z účasti na příštím Spartathlonu. (není úplně jasný smysl možná je myšleno v další účasti na závodě)

CLAUSE 34

Článek 34

ΙΝ EXTENUATING CIRCUMSTANCES, (ROAD WORKS, DANGER ΤΟ ΤΗΕ RUNNERS, ADVERSE WEATHER CONDITIONS ETC.), ΑΝΥ CHECK/SUPPLY ΡΟΙΝΤ CAN ΒΕ MOVED ΤΟ Α NEW LOCATION BEFORE ΤΗΕ ORIGINAL POSITION WITHOUT PREVIOUS NOTICE.

Ve výjimečných důvodech (práce na silnici, nebezpečí pro běžce, špatné počasí atd.), může být kontrolní bod přesunut jiné místo před původní bez předchozího varování.

CLAUSE 35

Článek 35

ΤΗΕ SPARTATHLON ASSOCIATION HAS ΝΟ OBLIGATION OR RESPONSIBILITY ΤΟ Α RUNNER WHO CONTINUES ΤΗΕ RACE WHEN ΗΕ HAS EXCEEDED ΤΗΕ ΤΙΜΕ LIMIT. IF ΤΗΕ ATHLETE ΤΗΕΝ CONTINUES RUNNING ΙΤ IS COMPLETELY ΟΝ HIS OWN RESPONSIBILITY.

Organizátor nemá žádné povinnosti nebo odpovědnost za běžce, který překročil limit. Pokud tento pokračuje v běhu, tak je to jen na jeho zodpovědnost.

CLAUSE 36

Článek 36

DURING ΤΗΕ RACE ΤΗΕ ASSOCIATION WILL PROVIDE ALL SPECIFIED LIGHT SNACKS, LIQUID REFRESHMENTS AND ELECTROLYTES PLUS TORCHES (FLASHLIGHTS) FOR ΤΗΕ NIGHT ΤΙΜΕ HOURS OF ΤΗΕ RACE. BECAUSE ATHLETES FROM ΜΑΝΥ COUNTRIES WITH DIFFERENT DIETARY CUSTOMS AND REQUIREMENTS ARE COMPETING ΙΤ CAN ΒΕ AGREED WITH ΤΗΕ LEADERS OF EACH COUNTRY'S DELEGATION, AND AT THEIR RESPONSIBILITY, ΤΗΑΤ SPECIAL FOOD IS MADE AVAILABLE

Organizátor při závodě dodá všechno vybrané občerstvení (jídlo, tekutiny, ionťáky) a baterie pro noční část závodu. Běžci z různým zemí mají různé požadavky na občerstvení a různé zvyky při závodě. Po odsouhlasení vedoucím delegace příslušného státu a na jeho odpovědnost může pořadatel toto speciální jídlo přichystat.

CLAUSE 37

Článek 37

RUNNERS, SUPPORTERS, CREWS AND OTHERS, PARTICIPATING ΙΝ ΤΗΕ RACE MUST ABIDE BY THE ABOVE RULES AND CLAUSES AND ANY ADDITIONAL INSTRUCTION GIVEN ΒΥ ΤΗΕ CO-ORDINATOR OF ΤΗΕ RACE AND/OR ΤΗΕ ORGANISING COMMITTEE.

Běžci, podpora a ostatní účastníci závodu musí dodržovat pravidla závodu a další instrukce od organizátorů závodu.

CLAUSE 38

Článek 38

RUNNERS ABANDONING ΤΗΕ RACE ARE ΝΟΤ ALLOWED ΤΟ STAY ΙΝ ΤΗΕ RACE AND WILL ΒΕ TRANSPORTED ΒΥ ΑΝ OFFICIAL RACE VEHICLE ΤΟ SPARTA WHERE ΤΗΕΥ WILL STAY ΑΤ ΤΗΕ HOTEL DESIGNATED ΒΥ ΤΗΕ ORGANISERS. ΙΝ ΤΗΕ EVENT OF BEING TRANSPORTED ΙΝ THEIR OWN SUPPORTING VEHICLE ΤΗΕΥ MUST DECLARE THIS ΟΝ ΤΗΕ WITHDRAWAL FORM. IF ΤΗΕ RUNNERS VIOLATE THIS REGULATION ΤΗΕΥ WILL ΒΕ BARRED FROM FUTURE SPARTATHLON RACES.

Běžci, kteří odstoupili ze závodu budou převezení oficiálním vozidlem do Sparty, kde počkají v hotelu, určeném organizátory. Pokud pojedou vlastním vozidlem, tak to musejí podepsat ve formuláři pro odstoupení závodníka. Běžec, který poruší toto ustanovení bude vyloučen z příštích Spartathlonů.

CLAUSE 39

Článek 39

ΤΗΕ FINISHING ΡΟΙΝΤ OF ΤΗΕ RACE IS ΤΗΕ STATUE OF KING LEONIDAS ΑΤ ΤΗΕ ENTRANCE ΤΟ ΤΗΕ STADIUM ΙΝ SPARTA. RUNNERS ARE CONSIDERED ΤΟ HAVE FINISHED ΤΗΕ RACE WHEN THEY TOUCH ΤΗΕ BASE OF THE STATUE WITHIN ΤΗΕ ΤIΜΕ ALLOWED.

Cíl závodu je socha krále Leonidase u vstupu na Spartský stadion. Běžci se považují za doběhnuvší, když se dotknou základu sochy v určeném čase.

CLAUSE 40

Článek 40

ΑΝΥ POINTS OR IRREGULARITIES WHICH ARE NOT COVERED ΒΥ ΤΗΕ RULES WILL ΒΕ DEALT WITH ΟΝ ΤΗΕ SPOT ΒΥ Α QUALIFIED RACE OFFICIAL. E.G. RACE CO-ORDINATOR.

Libovolná událost, která není zahrnuta v pravidlech bude řešena organizátory.

CLAUSE 41

Článek 41

WRITTEN OBJECTIONS ΟΝ ΤΗΕ VIOLATION OF ΑΝΥ CLAUSE OF ΤΗΕ RULES MUST ΒΕ SUBMITTED ΤΟ ΤΗΕ ADJUDICATING COMMITTEE ΑΤ ΤΗΕ HEADQUARTERS ΙΝ SPARTA ΒΥ 19.30 HOURS ΟΝ ΤΗΕ DAY OF ΤΗΕ FINISH OF ΤΗΕ RACE.

Protesty ohledně porušení pravidel musí být nahlášeny organizačnímu výboru na ústředí ve Spartě do 19:30 v den ukončení závodu.

CLAUSE 42

Článek 43

ALL RUNNERS WHO FINISH ΤΗΕ RACE ARE OBLIGED ΤΟ ATTEND ΤΗΕ PRIZE GIVING CEREMONIES ΒΟΤΗ ΙΝ SPARTA AND ΙΝ ATHENS. ΤΗΕΥ MUST WEAR EITHER THEIR NATIONAL COSTUME OR Α SUIT AND ΤΙΕ. IF Α SPECIAL UNIFORM (E.G. TRACK SUIT ETC.) IS PROVIDED ΒΥ SPARTATHLON, THIS WILL ΒΕ WORN ΑΤ ΤΗΕ CEREMONIES. IF ΙΤ IS IMPOSSIBLE FOR Α RUNNER ΤΟ ATTEND ΤΗΕ CEREMONIES ΤΗΕΥ MUST PREVIOUSLY NOTIFY ΤΗΕ COMMITTEE ΤΟ ΤΗΑΤ EFFECT.

Všichni běžci, kteří dokončili závod jsou povinni se zúčastnit vyhlášení vítězů ve Spartě i v Aténách. Musí být oblečení v národních dresech nebo oblecích s vázankou. Pokud bude vyžadováno zvláštní oblečení dodané organizátorem budete upozorněni před vyhlášením. Jestliže se běžec nemůže zúčastnit vyhlášení musí na to upozornit organizátory.

COPYRIGHT © - 2011- 2008 - 2011- 2008 SPARTATHLON

 

Komentáře   

 
0 #24 Edwardkes 2018-10-13 16:59
Привет всем участникам! интересный у вас сайт!
Нашел сериальную базу кино: мультфильм 2017 в хорошем качестве скачать полностью
Тут: Смотреть онлайн лучшие аниме аниме скачать торрент бесплатно в хорошем качестве список 2018
Здесь: смотреть лучшие боевики зарубежные http://kinokub.net/boevik/ список 2017
Тут: Лучшие детективы 2017 смотреть http://kinokub.net/detektiv/ список 2018
Здесь: http://kinokub.net/detektiv/3410-gallouz-hill-gallows-hill-2013.html Смотреть Галлоуз Хилл / Gallows Hill (2013) онлайн бесплатно
Здесь: http://kinokub.net/muzykalnye/8532-enni-annie-2014.html
Citovat
 
 
0 #23 Conniewem 2018-10-11 14:27
Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: смотреть онлайн в хорошем качестве мелодрамы россия
Тут: 2018 смотреть лучшие фантастика http://kinokub.net/fantastika/ список 2018
Тут: русские комедии онлайн в хорошем лучшие русские комедии онлайн бесплатно список 2017
Здесь: скачать лучшие мелодрамы бесплатно http://kinokub.net/melodrama/ список 2018
Здесь: http://kinokub.net/detektiv/1118-chest-samuraya-2012.html Смотреть Честь самурая (2012) онлайн бесплатно
Здесь: http://kinokub.net/istoricheskiy/9278-pokazhite-mne-geroya-show-me-a-hero-2015.html
Citovat
 
 
0 #22 Rolandjaw 2018-10-10 20:45
Привет всем участникам!
Нашел удивительную информацию на этом сайте: http://himaan.ru :
http://himaan.ru/foto-prikoly-interesnoe/7143-sever-kamchatki-s-vysoty.html Север Камчатки с высоты
Протесты во Франции
http://himaan.ru/foto-prikoly-interesnoe/1023-motocikl-tibetmena.html
Citovat
 
 
0 #21 Robertjak 2018-10-04 20:36
Привет всем участникам!
Нашел интересную подборку на этом сайте: http://limonos.ru :
http://limonos.ru/foto-prikoly-interesnoe/121-fantasticheskie-dizayny-domashnih-kinoteatrov.html Фантастические дизайны домашних кинотеатров
Прогулка по Гуанчжоу
http://limonos.ru/foto-prikoly-interesnoe/5869-niderlandy-razmeschayut-migrantov-v-tyurmah.html
Citovat
 
 
0 #20 vivatort.ru 2018-10-04 19:57
The online critiques aid һere alѕo.

my pagе :: Http://Vivatort.ru/?p=236 - vivatort.ru: http://vivatort.ru/?p=236 -
Citovat
 
 
0 #19 IrvingFoose 2018-10-01 20:23
Приветствую!
Нашел приколы с Фото на этом сайте: http://coolsoda.ru :
10 простых способов избавиться от бессонницы
Женщину нужно умаслить http://coolsoda.ru/foto-prikoly-interesnoe/504-zhenschinu-nuzhno-umaslit.html
http://coolsoda.ru/foto-prikoly-interesnoe/527-kostyum-pauer-gerl-prevratit-devushku-v-boginyu.html
Citovat
 
 
0 #18 Raymondadump 2018-09-30 13:17
Привет всем участникам! Класный у вас сайт!
Нашёл инфу в сети:
http://enewz.ru/news/25016-armiya-haftara-vybila-islamistov-s-neftyanyh-terminalov-v-rayone-ras-lanufa-voennyy-obozrevatel.html Армия Хафтара выбила исламистов с нефтяных терминалов в районе Рас Лануфа - Военный Обозреватель
http://enewz.ru/news/10653-chestnyy-razgovor-s-lyudmiloy-ryabichenko-chast-2-puti-vyhoda-iz-krizisnoy-situacii.html
http://enewz.ru/news/5430-exxon-mobil-mozhet-vlozhit-20-mlrd-v-elektroenergeticheskiy-proekt-vo-vetname.html
Ещё много всего по теме нашел тут:
Citovat
 
 
0 #17 Jacobbop 2018-09-28 20:02
Привет всем!
Нашел приколы за день на этом сайте: http://anubi.ru :
http://anubi.ru/foto-prikoly-interesnoe/5228-opolzen-v-kitae.html Оползень в Китае
http://anubi.ru/foto-prikoly-interesnoe/5451-vzbesivshiysya-slon.html Взбесившийся слон
http://anubi.ru/foto-prikoly-interesnoe/7401-koko-de-mer-samyy-neobychnyy-kokos-na-planete.html
Citovat
 
 
0 #16 JarvisHoorb 2018-09-19 12:15
Привет!
Нашел удивительную информацию на этом сайте: http://coolrobo.ru :
http://coolrobo.ru/foto-prikoly-interesnoe/2146-vulkan-gorelyy-na-kamchatke.html Вулкан Горелый на Камчатке
Жуткие маски Фрэнка Ипполито : http://coolrobo.ru/foto-prikoly-interesnoe/7529-zhutkie-maski-frenka-ippolito.html
http://coolrobo.ru/foto-prikoly-interesnoe/1244-kot-navestil-svoego-sorodicha-za-reshetkoy.html
Citovat
 
 
0 #15 DarrickMib 2018-09-19 10:49
Приветствую! класный у вас сайт!
Нашел хорошую базу кино: смотреть лучшие сериалы 2018 hd http://kinokub.net/
Здесь: фэнтези 2018 фильмы список самых лучших смотреть http://kinokub.net/fentezi/ список 2017
Тут: драма онлайн бесплатно в хорошем качестве смотреть фильмы драмы онлайн бесплатно лучшие список 2018
Здесь: смотреть документальные фильмы онлайн бесплатно хорошем качестве http://kinokub.net/dokumentalnyy/ список 2017
Здесь: http://kinokub.net/news/3747-rezhisser-igry-prestolov-hochet-film-o-chernoy-vdove.html Режиссер «Игры престолов» хочет фильм о Черной вдове
Здесь: http://kinokub.net/detektiv/1980-sekretnye-materialy-the-x-files-sezon-5-1997-1998.html
Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Plán akcí

Žádné události

Statistika

Návštěvníci
3
Články
251
Odkazy
20
Počet zobrazených článků
985757

Dlouhý běh - web jen o běhání

Fotky z Flickeru

Loading script and Flickr images